AOW Wijziging toepassen heffingskorting voor expats: lagere uitkering

In oktober ontvingen de in het buitenland wonende AOW-gerechtigden een brief van de Sociale Verzekeringsbank, SVB, met de aankondiging dat de ontvanger van die brief ingaande januari 2018 een lager bedrag op hun rekening zullen ontvangen.

De SVB informeerde dat het op het moment van het versturen de brief nog niet mogelijk was een exacte opgaaf van de verlaging te noemen.

In december 2018, aldus de SVB, zal nog een brief volgen met daarin de exacte bedragen.

Het op de 3e dinsdag van september jl. door de Koning gepresenteerde gewijzigde Belastingplan omvat deze verandering. Omdat de vooraf toegepaste heffingskorting gaat verdwijnen zullen de buiten Nederland wonende AOW-gerechtigden in eerste instantie meer belasting over de AOW-uitkering betalen.

Geen invloed op pensioen
De regelwijziging zal geen invloed hebben op de netto hoogte van iemands pensioen, aldus de Sociale Verzekeringsbank (SVB), die voor de AOW-uitkering verantwoordelijk is. Wie eigenlijk geen recht had op de heffingskorting, krijgt nu namelijk ook geen naheffing meer. En wie wel recht had op de heffingskorting krijgt die achteraf alsnog.

Geen naheffing meer
Eerder was regelmatig sprake van een naheffing omdat de uitkeringsgerechtigde te veel aan heffingskorting ontving, aldus de SVB-voorlichter. “Maar ook buitenlandse ontvangers van de AOW en andere uitkeringsgerechtigden krijgen dit bij het terugvragen via de inkomstenbelasting. Voor de uitkeringsgerechtigden die recht hebben op de volledige heffing zijn er uiteindelijk geen effecten op de inkomsten in 2019.”

Alleen bij bronheffing
De nieuwe regels worden alleen van toepassing voor de landen waarbij Nederland aan bronheffing doet. Dat zijn die landen waar Nederland zelf de belasting heft voordat – in dit geval – het AOW-inkomen wordt overgemaakt naar dat land waar de AOW-gerechtigde op dat moment woont.