Portugese overheden en bedrijven overtreden de nieuwe EU wet op de Persoonsregistratie

Na de Europese “bom” aan informatieve berichten omtrent de privacy van de persoonsgegevens, die in alle landen van de Europese Unie – op het allerlaatste moment – over alle burgers van de Europese landen werd uitgestrooid, is het toepassen van de nieuwe verordening van …………. ook in Portugal doorgedrongen.

Het betreft een voor alle lidstaten verbindende Verordening, met ingang van 25 mei 2018

Stilzwijgende instemming niet toegestaan
Naar aanleiding van vragen van lezers publiceert Camperaarskrant de meest relevante artikelen uit de Verordening, waar dit betrekking heeft op de vrije en vooral nadrukkelijk uitgesproken wil die ondubbelzinnig vanuit de geregistreerde persoon dient te worden afgegeven. De lezers melden dat zij berichten ontvangen waarbij overheids- en andere instanties wel een mailtje sturen, maar daarin is vermeldt dat men uit gaat dat er stilzwijgende toestemming wordt verleend, maar deze vorm van registratie is niet meer toegestaan en dus ongeldig en daarmee ook verboden.

Omzeilen Verordering verboden
Het is verboden om de Verordening van de EU op een andere manier uit te leggen en daarmee te pogen deze Verordening te omzeilen.

In het Hoofdstuk I, artikel 4 van de Verordening zijn alle definities ondubbelzinnig vastgelegd.
In lid 11 van dit artikel staat dat een passieve instemming niet is toegestaan, dit onder de volgende letterlijke omschrijving:
…. „toestemming” van de betrokkene: elke vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting waarmee de betrokkene door middel van een verklaring of een ondubbelzinnige actieve handeling hem betreffende verwerking van persoonsgegevens aanvaardt;

In het Hoofdstuk II,  artikel 6 vermeldt de nieuwe Verordening een aantal voorwaarden waaronder een persoonsregistratie plaats mag vinden, dat mag immers niet altijd.

In dit hoofdstuk, onder artikel 7, staan de voorwaarden waaronder een persoonsregistratie plaats mag vinden. Hierin staat ook dat degeen die de persoonsregistratie “verwerkt” “aan moet kunnen tonen dat de betrokkene toestemming heeft gegeven voor het verwerken van zijn persoonsgegevens.” Dit betekent dat het versturen van een emailbericht waarin wordt vermeld dat uit wordt gegaan van een stilzwijgende toestemming, niet als geldig mag worden gezien.

Intrekken toestemming
Twijfelt iemand of zijn toestemming nu wel of niet is gegeven en is de wil daartoe niet aanwezig, dan regelt artikel 3 van dit hoofdstuk II het intrekken er van: “De betrokkene heeft het recht zijn toestemming te allen tijde in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet. Alvorens de betrokkene zijn toestemming geeft, wordt hij daarvan in kennis gesteld. Het intrekken van de toestemming is even eenvoudig als het geven ervan. ”

Verplichte “verwerkingsverantwoordelijke”
De Verordening bepaalt ook dat de instantie, die de registratie van de persoonsgegevens verricht, een verwerkingsverantwoordelijke aan dient te wijzen. Op aanvraag dient de instantie van deze verwerkingsverantwoordelijke bekend te maken.

Afschrikwekkende sancties
In artikel 84 is bepaald dat elk land verplicht is sancties toe te passen, de tekst is: “De lidstaten stellen de regels inzake andere sancties vast die van toepassing zijn op inbreuken op deze verordening, in het bijzonder op inbreuken die niet aan administratieve geldboeten onderworpen zijn overeenkomstig artikel 83, en treffen alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat zij worden toegepast. Die sancties zijn doeltreffend, evenredig en afschrikkend.”

De volgende link leidt tot de Lexus van de EU met daarin de volledige Verordening.

Bovenaan in de browser van de EU-website kan de lezer de gewenste taal kiezen.